11 maja 2018

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Każda osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.
 2. Przystąpienie do gry oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Time Is Up prowadzone jest przez firmę Dominik Piasecki El Sueno Opole z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 10, 45-054 Opole. NIP: 8393039278.

Rezerwacja i płatność

 1. Rezerwacji można dokonać jedynie poprzez stronę internetową timeisup.pl.
 2. Płatność dokonywana jest w trakcie rezerwacji za pośrednictwem portalu Przelewy24.
 3. Po naciśnięciu guzika ‘Kupuję i płacę’ zostaniesz przeniesiony na stronę Przelewy24 od tego momentu masz 15 minut na opłacenie rezerwacji.
 4. Nieopłacona rezerwacja zostanie anulowana.
 5. Po opłaceniu rezerwacji otrzymasz potwierdzenie drogą mailową.
 6. Istnieje możliwość odwołania rezerwacji najpóźniej 24 godziny przed grą. W tym celu prosimy o kontakt mailowy: kontakt@timeisup.pl. Płatność za rezerwację zostanie wówczas zwrócona, pomniejszona o opłatę manipulacyjną w wysokości 10 zł brutto.
 7. W przypadku odwołania rezerwacji później niż na 24 godziny przed grą, płatność przepada.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania rezerwacji w szczególnym przypadku. Wówczas płatność za rezerwację zostanie zwrócona w całości lub jeśli klient wyrazi zgodę zostanie zmieniony termin rezerwacji.

Zasady gry

 1. Podczas gry uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników Time Is Up.
 2. Osoby nieprzestrzegające regulaminu oraz zaleceń pracowników mogą zostać niedopuszczone do gry lub gra z ich udziałem może zostać przerwana. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystany czas gry.
 3. Gra przeznaczona jest wyłącznie dla osób powyżej 16. roku życia.
 4. W grze może wziąć udział od 2 do 4 osób.
 5. Czas gry to 70 minut. Po upływie tego czasu gra zostaje zakończona, a gracze zobowiązani są do opuszczenia pokoju.
 6. Aby przystąpić do gry należy przyjść ok. 10 minut przed godziną rezerwacji, celem wytłumaczenia zasad.
 7. Jeśli gracze się spóźnią, muszą liczyć się z możliwością skrócenia czasu gry.
 8. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą brać udziału w grze.
 9. Gra jest niewskazana dla osób cierpiących na klaustrofobię, choroby psychiczne, choroby serca oraz dla kobiet w ciąży.
 10. Gra wymaga od uczestników odrobiny sprawności fizycznej.
 11. Przebieg gry jest monitorowany, a uczestniczy wyrażają zgodę na filmowanie gry z ich udziałem.
 12. Obowiązuje zakaz wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.
 13. W lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia, a także używania zapalniczek i zapałek.
 14. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie dźwięku i robienie zdjęć wewnątrz pokoi Time Is Up.
 15. W pokoju znajdują się elementy oznaczone naklejką z naszym logo. Nie należy ich dotykać. Nie są one elementem gry.
 16. Podczas gry niedozwolone jest używanie nadmiernej siły fizycznej oraz wspinanie się na elementy wyposażenia.
 17. W razie uszkodzenia mienia Time Is Up uczestnicy gry zobowiązują się do zapłaty odszkodowania pokrywającego wartość sprzętu oraz kosztu jego montażu. Time Is Up zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu kosztu napraw i ewentualnej wymiany sprzętu od osoby dokonującej rezerwacji.
 18. Time Is Up nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie powstałe z winy graczy.
 19. Time Is Up nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieostrożnego zachowania oraz nieprzestrzegania regulaminu przez uczestników gry.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres: kontakt@timeisup.pl w terminie do 14 dni od skorzystania z usługi.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail składającego reklamację, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 4. O decyzji składający reklamację zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji.

Dane osobowe

 1. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu rezerwacji będzie będzie Dominik Piasecki El Sueno Opole, ul. Grunwaldzka 10, 45-054 Opole, NIP: 8393039278.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rezerwacji.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia i przechowywane w bazie administratora przez okres niezbędny dla wykonania zamówienia lub czasu określonego przepisami prawa.
 4. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.